full screen background image

Despre noi

Cine suntem

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ a fost înființată în data de 02.04.2008 prin voința unanimă a celor 84 de unități administrativ-teritoriale din județului Neamț. Scopul Asociației îl constituie realizarea proiectelor de management integrat al deșeurilor și furnizarea în comun a serviciilor de salubrizare, prin delegarea gestiunii activităților componente unor operatori de astfel de servicii. Desemnarea operatorilor delegați are loc în urma derulării de către Asociație, în numele și pe seama membrilor săi, a unor proceduri de licitație publică, cu respectarea legislației, a Statutului Asociației și a Acordului de parteneriat ce stă la baza asocierii.

Din Asociație fac parte toate unitățile administrativ-teritoriale ale județului Neamț:

 

Principalul obiectiv al Asociației este implementarea proiectului S.M.I.D. în județul Neamț. Conform acestui acord, Consiliul Județean Neamț este solicitantul finanțării (beneficiarul Proiectului), iar Consiliile Locale ale municipiilor, orașelor și comunelor implicate sunt beneficiarii efectivi ai investițiilor realizate prin proiect.

Autoritățile locale din județul Neamț au decis că delegarea serviciilor de colectare a deșeurilor, prin licitație publică, să fie realizata de A.D.I. ECONEAMȚ, în numele unităților administrativ-teritoriale, grupat, pe zone, în funcție de poziționarea stațiilor de transfer și sortare și a depozitului de deșeuri la care sunt arondate.

 

Obiective și atribuții

Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a serviciilor;
 • să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor;
 • să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciilor, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;
 • să elaboreze și să aprobe caietul/caietele de sarcini și regulamentul/regulamentele serviciilor;
 • să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform legislației în vigoare;
 • să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform legislației în vigoare, cu modificările și completările ulterioare;
 • să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea serviciilor furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;
 • să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor;
 • să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor;

Pentru realizarea obiectivelor Asociației, asociații au mandatat Asociația să exercite următoarele atribuții:

 • coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;
 • urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
 • restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol ;
 • protecția și conservarea mediului natural și construit;
 • să asigure gestionarea și administrarea serviciilor de utilități publice pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;
 • să promoveze dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului de utilități publice și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante;
 • să consulte asociațiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciilor;
 • să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilități publice și asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
 • să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;
 • să monitorizeze și să controleze modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenței nr. 201/1996, republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor;
 • să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului;
 • să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii serviciilor;
 • să monitorizeze și să exercite control cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
 • să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor;
 • să asigure tratament egal pentru toți operatorii, indiferent de forma de proprietate, de țara de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune adoptat;
 • să asigure un mediu de afaceri concurențial, transparent și loial;
 • să respecte angajamentele asumate față de operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
 • să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.

 

Organizarea Asociației

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ este organizată potrivit prevederilor Hotărârii nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.

Adunarea Generala este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților. Reprezentanții de drept ai asociaților sunt președintele consiliului județean și primarii unităților administrativ-teritoriale. Aceștia au dreptul ca, prin dispoziție, să delege această calitate unei alte persoane. Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociației; atribuțiile acesteia sunt cuprinse detaliat în Statut.

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 14 membri numiți de Adunarea Generală. Președintele Asociației este și președinte al Consiliul Director.

Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația a constituit un aparat tehnic.

F.A.D.I. Deșeuri

A.D.I. ECONEAMȚ este membru fondator al FEDERAȚIEI ASOCIAȚIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ CU OBIECT DE ACTIVITATE MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR (F.A.D.I.), federație constituită în scopul cooperării și dezvoltării instituționale în domeniul deșeurilor în România. Mai multe detalii despre F.A.D.I. puteți găsi aici.